[Nihon Waru Waru Doumei (Arima Keitarou)] Shippuu Sumata X (Neon Genesis Evangelion)