[Fujidan (Fujisaki Makoto)] Fujisaki Makoto Kojinshi Jinbigou (Sai)