[Hito no Fundoshi (Yukiyoshi Mamizu)] Admired beautiful flower. 2 (Princess Lover!)